Kim jesteśmy

Sklep internetowy roehnfried.shop jest zarządzany i prowadzony przez Euro Studio sp. z o.o., Ul. Przemysłowa 4, 10-413 Olsztyn, NIP: 739 381 94 55, REGON: 280583935

W celu zarządzania danymi bądź pozyskania dalszych informacji możesz się z nami kontaktować:

Elektronicznie: biuro@eurostudio.olsztyn.pl

Tradycyjną pocztą papierową: Euro Studio Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 4, 10-413 Olsztyn

Euro Studio Sp. z o. o. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) jest administratorem danych osobowych i zapewnia wykorzystanie danych w sposób zgodny z umową, bezpieczny oraz obowiązującymi przepisami prawa.

1. Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe podmiotów są przetwarzane w następujących celach:
1) zawarcia i wykonywania umowy oraz realizacji zamówień;
2) dostawy produktów
3) marketingu bezpośredniego
4) celów statystycznych
Dane osobowe będą przetwarzane przez czas:
1) zgodnie z obowiązującym prawem w przypadku realizowania umów lub zleceń.
2) do 5 lat w przypadku dostawy produktów
3) do 10 lat w przypadku zgody na marketing bezpośredni
4) do 10 lat w celach statystycznych

2. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Euro Studio Sp. z o.o. przetwarza dane podstawowe takie jak imię, nazwisko, nr telefony, adres e-mail, adres w celach opisanych w pkt. 1.
Przetwarzanie przez Euro Studio Sp. z o. o. danych wrażliwych odbywa się wyłącznie w celu realizacji obowiązków pracodawcy względem pracowników, w zakresie przewidzianym przepisami prawa pracy.

3. Podmioty, którym przekazywane są dane osobowe:

Dane osobowe, które są przetwarzane są przekazywane (Wykaz nazw i adresów firm jest dostępna w siedzibie firmy Euro Studio sp. z o. o.) :
1) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
2) podmiotom prowadzącym działalność rachunkową i księgową spółki;
3) podmiotom świadczącym usługi hostingowe.

4. Uprawnienia podmiotów, których dane są przetwarzane

1) sprostowanie – prawo do żądania poprawienia nieprawidłowych danych osobowych bądź uzupełnienia danych niekompletnych;
2) usunięcie – żądanie usunięcia danych w określonych okolicznościach:
a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba
d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
e) w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego;
3) ograniczenie przetwarzania danych osobowych – żądanie wstrzymania przetwarzania danych osobowych w następujących okolicznościach:
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – wstrzymanie następuje na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw przetwarzania ograniczenie następuje do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
Zgłoszenie uprawnień następuje w drodze pisemnej poprzez złożenie stosownego wniosku do podmiotu przetwarzającego dane osobowe.

5. Zgoda.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych nie jest konieczne do wykonywania umowy, nie wynika z przepisów prawa lub nie ma innego uzasadnionego prawnie interesu, podmiot przetwarzający dane osobowe może domagać się wyrażania zgody podmiotów, których dane są przetwarzane we wskazanych przez przetwarzającego dane celach. Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych.

6. Prawo do wniesienia sprzeciwu.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją. Osoba której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia sprzeciwu również w zakresie danych, które są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego.
Z chwilą zgłoszenia sprzeciwu podmiotowi przetwarzającemu dane nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych. W przypadku wykazania przez podmiot przetwarzający dane osobowe istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które jednocześnie są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą będzie możliwe dalsze przetwarzanie danych osobowych.

7. Skarga. Organ nadzoru.

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów prawa.

WYKAZ LOKALIZACJI I SPOSOBÓW UDOSTĘPNIANIA WW. INFORMACJI.

1. elektroniczna, biuro@eurostudio.olsztyn.pl lub Euro Studio Sp. z o.o. Ul. Przemysłowa 4 10-413 Olsztyn
2. papierowa, Euro Studio Sp. z o.o. Ul. Przemysłowa 4 10-413 Olsztyn

Cookies

Rodzaje Cookies wykorzystywanych przez Administratora

  1. Cookies sesyjne: dane informatyczne, które są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Poprzez cookies sesyjne nie są pobierane dane osobowe oraz informacje poufne z Urządzenia Użytkownika.
  2. Cookies trwałe: dane informatyczne, które są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji przeglądarki lub jej wyłączenie nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika.
  3. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika, nie przedostają się tą drogą wirusy lub niechciane, złośliwe oprogramowania. Pliki Cookies pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis internetowy indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
  4. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu do plików Cookies do swojego Urządzenia. Korzystanie z serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies np. złożenie zamówienia